Stocks Making: 50 DMA Support on 08/17/2018

Price dipped under the 50-day moving average and rebounded to close above the MA

Related Scans: Moving Average Support

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
CIO 12.92 -0.39 2,644,100 9.31
GNL 21.34 1.72 1,299,700 2.52
GPMT 18.70 -0.05 1,373,000 2.45
KLAC 112.40 0.14 2,816,300 1.91
JBGS 37.54 0.94 874,000 1.81
TEVA 24.22 0.46 16,371,705 1.60
EQM 54.68 0.89 908,100 1.30
GHDX 54.79 2.14 357,700 1.08
XCRA 14.28 -1.24 513,420 1.07
SO 46.97 -1.12 5,420,521 1.06
TGI 21.00 2.44 704,087 1.04
KLXI 72.49 -0.11 306,900 1.03
PFG 55.72 0.43 1,412,300 1.00
TRP 44.37 1.30 935,543 1.00
NTAP 81.16 2.08 2,598,300 0.99
A 64.66 -1.28 2,449,200 0.99
MDU 28.86 0.59 681,700 0.95
VCEL 11.10 -3.48 1,196,734 0.91
ABC 87.72 1.04 1,298,800 0.91
BGCP 11.54 0.35 2,180,900 0.89
ALB 95.44 -1.67 1,334,800 0.89
COHU 25.73 -1.94 218,600 0.87
OLN 29.70 0.37 1,426,700 0.87
APAM 32.40 0.62 252,400 0.86
AVY 106.95 -0.34 537,400 0.86
RTN 199.09 0.29 1,528,314 0.86
ENV 58.95 -1.42 274,000 0.85
CCL 60.58 1.25 3,420,600 0.82
CATY 42.47 0.71 324,900 0.81
CSIQ 13.11 0.00 742,400 0.80
GES 22.61 -0.70 527,400 0.78
IRTC 82.12 -1.12 271,200 0.78
PANW 213.09 1.23 952,900 0.77
VCRA 31.99 0.31 191,948 0.73
WCC 59.70 -0.67 342,776 0.72
CBT 64.48 1.07 238,200 0.71
CHSP 32.51 1.18 193,800 0.71
SLGN 27.30 0.26 327,333 0.70
LKQ 33.16 -0.12 1,530,700 0.68
MBFI 48.48 0.00 448,700 0.67
MYGN 41.67 -0.76 514,200 0.67
CNNE 19.37 0.21 276,300 0.64
CDNS 45.18 -0.42 963,900 0.63
VAC 120.56 0.54 200,100 0.63
ZION 53.73 -0.02 1,321,228 0.61
QRTEA 21.84 -0.55 1,568,614 0.59
CG 23.35 -0.43 297,000 0.58
LZB 31.90 1.43 227,700 0.55
BANC 19.85 0.00 245,500 0.54
TECD 85.62 0.22 138,368 0.54
RP 58.05 -0.68 426,921 0.53
HUN 31.53 0.32 1,223,200 0.52
FRGI 29.10 1.22 136,200 0.51
SJI 33.21 -0.45 372,175 0.51
CFG 40.69 0.57 2,210,177 0.51
SIEN 20.43 0.25 201,694 0.50
SGMO 15.35 -0.65 1,047,394 0.48
WBC 122.69 0.95 239,635 0.48
SITE 88.95 0.38 195,640 0.48
HUBG 51.00 0.49 149,400 0.46
BGS 32.00 1.27 397,000 0.45
BL 46.56 -0.17 165,900 0.45
COOL 25.56 -3.11 458,700 0.44
EGAN 14.40 2.13 268,600 0.44
TDG 353.59 -0.16 154,361 0.44
ATUS 17.50 -0.96 2,707,200 0.44
CSFL 30.31 0.20 264,600 0.42
CRS 56.74 1.34 105,900 0.41
XNCR 39.96 -0.20 105,149 0.36
DOCU 58.68 1.72 611,100 0.36
HRTX 38.10 0.40 457,100 0.34
WTFC 90.41 0.06 150,621 0.29
CLPS 12.81 -4.47 126,800 0.19
GRBK 10.30 0.00 58,900 0.16

Related Scans: Moving Average Support
Back to All Scans...